Σχετικά με την αντιπροσώπευση των μελών που δεν μπορούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, ισχύει το άρθρο 14.4 του Καταστατικού που αναφέρει ότι

«Τόσο τα τακτικά μέλη, όσο και τα επίτιμα μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ με έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα»