Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι σε ισχύει από τον Δεκέμβριο του 2016 η νομοθεσία για τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης προγραμμάτων και την ενίσχυση της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού, την οποία εισήγαγε το 2015 ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, γνωστή ως Program Management Improvement Accountability Act (PMIAA).

Η PMIAA μεταρρυθμίζει την πολιτική της ομοσπονδιακής διαχείρισης προγραμμάτων με τέσσερις σημαντικούς τρόπους:

  1. Δημιουργεί μια επίσημη σειρά θέσεων εργασίας και πορεία σταδιοδρομία για τους διαχειριστές προγραμμάτων στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
  2. Αναπτύσσει μια πολιτική διαχείρισης προγραμμάτων βασισμένη σε πρότυπα σε όλη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
  3. Αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο του χορηγού και της δέσμευσής του, ορίζοντας ένα ανώτερο στέλεχος σε κάθε ομοσπονδιακή υπηρεσία που θα είναι υπεύθυνο για την πολιτική και τη στρατηγική διαχείρισης του προγράμματος.
  4. Συμβάλει σημαντικά στην ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις επιτυχείς προσεγγίσεις της διαχείρισης προγραμμάτων μέσω ενός συμβουλίου διακυβέρνησης σχετικά με τη διαχείριση προγραμμάτων.

Καθώς η οδηγία είναι απόλυτα συμβατή με το PMI και στην ουσία επικυρώνει τα αποτελέσματα των ερευνών του για την σημαντική ωφέλεια της εφαρμογής προτύπων και πιστοποιήσεων στην διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του PMI Mark A. Langley είχε δηλώσει: “Είμαστε ενθουσιασμένοι που αυτή η σημαντική νομοθετική πράξη έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Το PMIAA θα συμβάλει στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, παράγοντας έτσι πιο επιτυχημένα αποτελέσματα προγραμμάτων, αυξάνοντας την αξία που λαμβάνουν οι Αμερικανοί για τα δικά τους χρήματα».

Στις 25/6/2018 το Γραφείο του Προέδρου των ΗΠΑ κυκλοφόρησε επιπλέον εσωτερικό Μemorandum  σχετικά με την Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων, με το οποίο στην ουσία δίνονται εκτελεστικές οδηγίες στους επικεφαλείς όλων των τμημάτων της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την εφαρμογή της PMIAA.

Όπως αναφέρεται ρητά στο Μemorandum η εφαρμογή της PMIAA έχει στόχο την εξασφάλιση των χρημάτων των φορολογουμένων μέσω της παροχή αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών ομοσπονδιακών υπηρεσιών στους πολίτες.

Το memorandum αναλύει το χρονοδιάγραμμα, τις αρμοδιότητες όλων των λειτουργών και τους στόχους για την εφαρμογή της PMIAA  μέσω συγκεκριμένων βασικών στρατηγικών ενός συνολικά πενταετούς στρατηγικού σχεδίου εστιάζοντας:

  • στην αποσαφήνιση των βασικών ρόλων και ευθυνών
  • στην εξατομίκευση προτύπων βασισμένων σε αρχές,
  • στην ανάθεση υπευθυνοτήτων σε συγκεκριμένους λειτουργούς
  • στην συνολική παρακολούθηση μέσω κεντρικού συντονισμού
  • την σταδιακή ανάπτυξη ενός ικανού εργατικού δυναμικού διαχείρισης του προγράμματος.

Ειδικότερα μνεία γίνεται στις αρμοδιότητες του υπευθύνου βελτίωσης της Διαχείρισης Προγραμμάτων (PMIO), καθώς και τις ευθύνες των PMOs ως προς την εφαρμογή των πολιτικών διαχείρισης προγραμμάτων που έχουν θεσπιστεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους και την ανάπτυξη στρατηγικών στα τμήματα τους,  διενεργώντας παράλληλα ετήσιες αναθεωρήσεις χαρτοφυλακίων προγραμμάτων σε συντονισμό με την Υπηρεσία Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (Office of Management and BudgetOMB).

Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε τα πρωτότυπα κείμενα στα κάτωθι Link:

Το πλήρες κείμενο του Νόμου μπορείτε να το βρείτε εδώ:

https://www.congress.gov/114/plaws/publ264/PLAW-114publ264.pdf

Το πλήρες κείμενο του Memorandum μπορείτε να το βρείτε εδώ:

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/06/M-18-19.pdf