Κάνουμε LogIn (κάτω δεξιά) στο PMI Greece (https://www.pmi-greece.org/). Στην ιστοσελίδα του PMI Greece (κάτω δεξιά). Επιλέγουμε «Your Account —> Notifications».

    

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο κάνουμε check την επιλογή «Receive our news and events updates» και επιλέγουμε «Update Notifications»

   

Αν έχουμε ακολουθήσει σωστά την διαδικασία θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. Η επιλογή «Receive our news and events updates» θα είναι τώρα επιλεγμένη.

Ακολουθούμε την αντίστροφη διεργασία εάν δεν επιθυμούμε να λαμβάνουμε ενημερώσεις.